Regulamin

1. WSTĘP 

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.

2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje:

1. Klub – Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (kod pocztowy: 54-611) ul. Stanisławowska 47 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725073, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000,00 złotych i numerze NIP 8943127669.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Cennik – udostępniana na Stronie Internetowej Serwisu informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Klienta Usługi.

4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Klub oraz procedury reklamacyjnej.

5. Rejestracja – czynność faktyczna dokonywana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Klienta dostępu do Usług świadczonych nieodpłatnie i odpłatnie

6. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem internetowym http://online.klubprzedsiebiorczosci.pl prowadzonym przez Klub, na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klubem a Klientem na czas przewidziany w Regulaminie.

8. Usługa – usługa świadczona przez Klub w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

9.  Wydarzenie – konferencja, szkolenie, spotkanie integracyjne, warsztaty organizowane przez Klub.

10. Webinar – szkolenia, kursy on-line, seminaria, warsztaty, konferencje oraz inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności a także kształcenia, prowadzone online i realizowane za pomocą technologii webcast umożliwiającej transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających video, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”) a także umożliwiającą komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą Webinar, a jego uczestnikami. 

11. Konsument – osoba fizyczną dokonująca z Klubem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Konto – oznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Klubu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Serwisie;

13. Newsletter – biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

14. Pakiet – zestaw Usług oferowanych przez Klub wybrany przez Klienta spośród wariantów prezentowanych na stronie internetowej Serwisu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Klubu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Klub za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z treści i Usług prezentowanych w Serwisie.

4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz połączenia z siecią Internet.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Klubu oraz praw osób trzecich.

6. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Klienta wymagają jego Rejestracji.

7. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.

8. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

9. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Klub na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.

10. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób treści prezentowanych w Serwisie, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

11. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści prezentowane w Serwisie, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.

12. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Klub w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klubu.

13. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.

14. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

15. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

A. Posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, a w przypadku udziału w Webinarze także umożliwiającego odbiór i przekazywanie wizji i fonii,

B. Zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej;

C. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.

D. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768;

E. Posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych zaleca się pobranie aplikacji ClickMeeting z internetowego sklepu iTunes App Store lub Google Play.

3. Przed skorzystaniem z Usługi Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Klient powinien zwrócić się do Klubu wysyłając stosowne zapytanie na adres biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl.

4. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Serwisu może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.

5. Klub dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Klub nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnego z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Klubu i będą one rozpatrywane indywidualnie.

6. Klub informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewall-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.

7. Klub za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Klub zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

5. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE 

1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.

2. Cena Usługi określana jest każdorazowo przy danym produkcie oferowanym w Serwisie.

3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Klienta subskrypcji (zamówienia) Newslettera.

4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje – o ile w Serwisie nie wskazano inaczej – w wyniku skutecznie dokonanej przez Klienta Rejestracji oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za daną Usługę.

6. UTWORZENIE KONTA ORAZ UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. W celu utworzenia konta Klient powinien podać swoje dane osobowe oznaczone w dostępnym na stronie internetowej Serwisu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.

2. Podczas procesu Rejestracji Klient wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z jego nazwą. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.

3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.

4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.

5. Klient może mieć tylko jedno Konto.

6. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.

8. W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Klubowi okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

7. USŁUGA NEWSLETTER 

1. W ramach Usługi Newsletter Klub wysyła zamówiony przez Klienta Newsletter na podany przez niego adres e-mail.

2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

3. Możliwość korzystania przez Klienta z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4. Każdy Newsletter pochodzący od Klubu adresowany do Klienta zawiera:

A. informację o nadawcy;

B. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

C. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta). 

8. UCZESTNICTWO W WEBINARACH ORAZ PŁATNYCH KURSACH

1. Za pośrednictwem Serwisu Klub świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę Webinaru, który jest bezpłatny lub odpłatny. Uczestnictwo w Webinarze jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Usługa Webinar polega na umożliwieniu Klientowi wzięcia udziału w seminarium online o tematyce szczegółowo opisanej na stronie internetowej Serwisu lub opisanej w skierowanym do Klienta SMS.

3. Klient składając zamówienie na płatny Webinar za pośrednictwem strony internetowej Serwisu wybiera Webinar, którym jest zainteresowany oraz wypełnia dedykowany formularz i postępuje zgodnie z zaleceniami. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Klubu Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany odpłatny Webinar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową.

4. W trakcie wypełniania formularza Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.  Link do Webinaru oraz jednorazowy kod dostępu będzie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu adres pocztowy lub SMS, nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem usługi Webinaru.

6. Webinar odbędzie się na platformie webinarjam.com lub innej.

7.  Celem skorzystania z Webinaru organizowanego przez Klub za pośrednictwem Serwisu i płynnego sygnału transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Użytkownik powinien mieć również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość odbioru dźwięku), dopuszczające dochodzenie mu się z transmisją dźwięku w ramach Usługi Webinarowej za pośrednictwem Serwisu.

8. Uczestnicy Usługi Webinarów nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać oraz rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały dostępne na Webinarze stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom tylko do prywatnego użytku. Materiały dostępne w Webinarze nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie nie biorącym udziału w Webinarze.

9.  Webinary mają charakter edukacyjny lub marketingowy.

10.  Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zakup Webinaru w terminie ustalonym na stronie internetowej Serwisu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie umożliwia uczestnictwo w Webinarze.

11. Klub zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów na płatne Webinary poszczególnym Klientom na podstawie indywidualnych ustaleń.

12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania Webinaru do momentu jego rozpoczęcia. Webinarium może być odwołany telefonicznie, SMS bądź też poprzez wiadomość na pocztę elektroniczną. W takim przypadku Klienta otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za płatny Webinar w terminie 14 dni od momentu odwołaniu Webinaru.

13.  Klub zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Webinaru z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcje na Webinarze, jej rezygnacji w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, jak również z przyczyn technicznych (w szczególności awarii sprzętu, braku prądu itp.).

14.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego paragrafu Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Webinaru w innym terminie, a w przypadku płatnego Webinaru ma dodatkową możliwość wykorzystania wpłaty na inny płatny Webinar organizowany przez Klub, nabycie innej usługi dostępnej w Serwisie lub do odstąpienia od umowy w terminie do 3 dni. Klub zwróci Klientowi uiszczoną należność za płatny Webinar w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

15.  Nieobecność Klienta na płatnym Webinarze z przyczyn zaistniałych po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem usługi przez Klub i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy. Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot uiszczonej opłaty za płatny Webinar.

16.  Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Webinarze Klientom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku Wydarzenia i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty.

17. Dostęp do webinarów oraz płatnych kursów ważny jest przez 365 dni od momentu zakupu, chyba że ustalono inaczej. W przypadku kursu (Nie)Zrozumieć AI na temat wykorzystania sztucznej inteligencji, dostęp będzie ważny do 31.12.2024 roku bez względu na datę zakupu kursu. 

18. Dostęp do webinarów oraz płatnych kursów udzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności, chyba że ustalono inaczej. W przypadku kursu (Nie)Zrozumieć AI, dostęp do kursu udzielany będzie na wskazany przy zakupie adres e-mail klienta natychmiast po otrzymaniu płatności. 

9. UDZIAŁ W PŁATNYCH WYDARZENIACH

1.  Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Klub. 

2. Aby uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnym Klubu w którymkolwiek z miast, każdy Klient obowiązkowo powinien dokonać zakupu biletu poprzez link do zapisów na dane wydarzenie. 

3.  Zakup biletu na Wydarzenie jest równoznaczny z akceptacją przez Klienta regulaminu oraz zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.

4.  Wydarzenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Klubu  https://klubprzedsiebiorczosci.pl/

5. Bilety na wydarzenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego Klubu znajdującego się pod domeną https://klubprzedsiebiorczosci.pl/

6.  Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać oraz rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały dostępne na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom tylko do prywatnego użytku. Materiały dostępne w Wydarzeniu nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie nie biorącym udziału w Wydarzeniach.

7.  Klub zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Klientom na podstawie indywidualnych ustaleń. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Wydarzeniu w terminie określonym na Stronie Internetowej. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.

8. Koszt przejazdu na Wydarzenie oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Klient pokrywa we własnym zakresie.

9. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim Klientom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku Wydarzenia i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.

10. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcje na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Wydarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.).

11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie, (o ile Klub będzie dysponował wolnymi miejscami) wykorzystania dokonanej wpłaty na inne Wydarzenie organizowane przez Klub lub do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 7 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu.

12. Klub zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Serwisie, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmian.

13. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Klub lub wskutek działania siły wyższej.

14. W przypadku zakupu biletu na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego Wydarzenia. Klub uprawniony jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację na jego postanowienia, w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w Wydarzeniu.

15. Nieobecność Klienta na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem przez Klub i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

16. Wydarzenie może być filmowanie oraz fotografowane przez Klub.

Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Klub autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

– gdy klient zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,

– gdy klient dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielanie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.

10. CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE

1. Wszystkie Ceny Usług prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia zamówienia. W podsumowaniu złożonego zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto Usług (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.

2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.

3. Klub zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.

4.  W ramach ogłaszanych promocji Klub zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.

5. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

11. METODY PŁATNOŚCI I FAKTURY VAT 

1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy metod płatności wskazanych przez Klub na stronie internetowej Serwisu.

2. Skorzystanie z wybranej przez Klienta metody płatności wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usług przekazu płatności przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.

3. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 2, określają zasady odpowiedzialności dostawcy danej metody płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.

4. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

12. KODEKS ETYCZNY I ZASADY KLUBU 

1. Każdy Klient (tj. osoba kupiła pakiet usług: Premium, Gold lub VIP, bądź uczestniczy w płatnych wydarzeniach organizowanych przez Klub) jest zobowiązany do dbania o dobre imię Firmy Kluby Przedsiębiorczości, do niepodejmowania działań, mogących wyrządzić Klubowi szkodę oraz etyczne działanie wobec wszystkich swoich klientów. 

2. Każdy Klient zobowiązany jest do dostarczania swoich produktów i usług w jak najwyższej jakości w cenach ogólnorynkowych. 

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane przez Klientów wzajemne rekomendacje. Klienci dokonują transakcji, inwestycji czy wchodzą we współprace w oparciu o własną wiedzę i intuicję biznesową na własną odpowiedzialność. 

4. Każdy Klient winien utrzymywać relacje w obrębie Klubu oparte na szacunku i wzajemnej pomocy, z poszanowaniem poglądów politycznych oraz przekonań religijnych pozostałych Klientów.

5. Klub rekomenduje, aby jego Klienci trzymali się zasady „win-win” oraz pomagali sobie nawzajem w biznesie i poza nim. 

6. W przypadku powzięcia wiedzy o działaniu na szkodę Klubu przez innego klienta KP, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klub o zaistniałej sytuacji, nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia pozyskania informacji.

7. W przypadku uzasadnienia podejrzeń o nieuczciwe praktyki czy nieetyczne działania, wyrządzenie Klubowi szkody, Klub ma prawo odebrać prawa Klubowicza do jego pakietu usług (udział w wyjazdach, networkingi online, udział w środowych spotkaniach regionalnych klubu, dostęp do aplikacji mobilnej i dostęp do grupy na Facebooku), a także Klub nabywa uprawnienie do bezterminowego członkostwa Klubowicza lub pozbawienia Klubowicza członkostwa w Klubie bez jednoczesnego obowiązku zwrotu wpłaconego z tytułu członkostwa w Klubie oraz z tytułu uczestnictwa w imprezach, przedsięwzięciach strony przez Klub.

13. PRAWA KONSUMENTA 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Klubu w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Klub dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności.

4. Klub dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

A. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

B. o świadczenie usług, jeżeli Klub wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Klub utraci prawo odstąpienia od umowy.

14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie treści i materiały prezentowane w Serwisie, a także zawartość Serwisu, na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd strony internetowej, bądź też oprogramowanie zapewniające jej działanie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Klubowi i podlegają prawnej ochronie.

2. Korzystając ze strony internetowej, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.

3. Klient umieszczając dane, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Klubu lub innych podmiotów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone.

4. Klient poprzez umieszczenie w ramach Serwisu (w tym na stronie internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Klub tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.

15. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Klub lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Klubu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.

3. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:

A. błędów lub pomyłek Klienta,

B. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,

C. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Klubu w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.

4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Klub zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.

5. Klub rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Klub wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Klub lub przedstawiciela Klubu bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.

7. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Klub odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Klub do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

8. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust.7, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Klub ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Klubu na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

9. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

A. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

B.  przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

10. Działania mediacyjne określone w pkt 9B. dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klub jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:

A. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Klubu;

B. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Klubu).

2. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klub będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej Serwisu.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp). Klub ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła. Klub zapewnia możliwość odzyskania hasła przez Klienta. Klub odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie jego loginu/i lub hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Klub lub z przyczyn, za które Klub ponosi odpowiedzialność.

6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.

7. Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

9. Klub ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.

10. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Klubu wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.

11. Wyłącznym źródłem zobowiązań Klubu jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klub w zakresie ochrony danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Klubem pod adresem e-mail biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2019 r.

2. Klub zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.

3. O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie przez Klub na głównej stronie internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Klubu ani zmiana danych Klubu wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

8. Klub ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Klientów zamieszczając na stronie internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.

9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klub oraz Klienta.

11.  Prawem ustalenia dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności wiersze ugodowo, następnie rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby, rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby, usługodawcy, punkt do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.