Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN KONKURSU  “POLECANIE NA ZAPISANIE”

(dalej jako: „Regulamin”)

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej jako: „Konkurs”) jest spółka Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 47, NIP: 8943127669, REGON: 369809017, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725073 (zwanego dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Konkursu jest oznaczony i rozpoczyna się dnia 27.01.2024 oraz kończy dnia 29.02.2024 o godz. 20:00.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, grą fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ponieważ jego wyniki nie zależą od przypadku lub losowania, a podlegają wyborowi przez Komisję Konkursową.
 6. Organizator jako przyrzekający Konkurs (zgodnie z treścią art. 919 k.c.) ma prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili.

Uczestnictwo w Konkursie

Weryfikacja Zapisów

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz bezpłatne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na cykl bezpłatnych webinarów na stronie https://zrozumiec.ai/webinar, które odbędą się w dniach 08.02.2024, 15.02.2024, 22.02.2024 oraz 29.02.2024 roku o godz. 20 (dalej jako: „Uczestnicy/Uczestnik”).
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia chęci udziału w Konkursie poprzez rejestrację konta partnera na stronie https://zrozumiec.ai/strefa-partnera/
 4. Wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do wskazania danych kontaktowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail).
 5. Każdy Uczestnik Konkursu po zalogowaniu się do Panelu Partnera będzie mieć możliwość wygenerować link afiliacyjny (unikalny dla każdego Uczestnika Konkursu), na podstawie którego polecane przez niego osoby, będą mogły zapisać się do udziału w cyklu webinarów nt. Wykorzystywania sztucznej inteligencji w biznesie, które odbędą się w dniach 08.02.2024, 15.02.2024, 22.02.2024 oraz 29.02.2024 roku.
 6. Za każde skuteczne zapisanie na Webinar poprzez link afiliacyjny Uczestnik otrzymuje 1 pkt.
 7. Skuteczne polecenie oznacza zapis na Webinar za pośrednictwem linku afiliacyjnego Uczestnika.
 8. Na każdym etapie Konkursu Uczestnik ma możliwość weryfikacji liczby wejść na stronę z zapisami na Webinar, jak i liczby zapisów z rekomendacji Uczestnika. Informacje te będą znajdować się po zalogowaniu do Panelu Partnera.
 9. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji należy złożyć odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl
 10. Przesłanie zgłoszenia dot. chęci udziału w Konkursie jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z błędami komputerowymi, programowymi, internetowymi, telefonicznymi, technicznymi lub innego rodzaju nieprawidłowościami, które uniemożliwiły osobie polecanej przez Uczestnika skuteczny zapis na Webinar.
 2. Organizator nie odpowiada również za problemy techniczne występujące po stronie Organizatora, a które spowodowały brak możliwości lub rezygnację osoby polecanej z zapisu na Webinar.
 3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
 4. Organizator nie odpowiada również za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika związaną z przyznaniem lub nieprzyznaniem mu Nagrody.
 5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność (i wyłączną) wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy jego zgłoszenie do udziału w konkursie naruszy lub będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W przypadku powzięcia przez Organizatora w stosunku do Uczestnika uzasadnionego podejrzenia o podjęciu przez niego działań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

Wyniki Konkursu i Nagrody

 1. Laureatów Konkursu (dalej jako: „Laureat/Laureaci”) wyłania powołane przez Organizatora jury (dalej jako: „Jury”). W skład Jury wchodzą członkowie Zarządu Organizatora.
 2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Jury wyłoni 5 Laureatów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 
 3. Podstawowym i jedynym kryterium oceny jest liczba osób, która zapisała się za pośrednictwem przesłanego/udostępnione im przez Uczestnika linka afiliacyjnego na Webinar.
 4. Nagrody w konkursie:
 1. za zajęcie 1 miejsca – Laureat otrzyma bezpłatny bilet na Ogólnopolską Konferencję Organizatora (o wartości 1.000,00 zł),
 2. za zajęcie 2 i 3 miejsca – Laureat otrzyma bezpłatny bilet na Spotkanie Regionalne Organizatora (o wartości 497,00 zł każdy),
 3. za zajęcie 4 i 5 miejsca – Laureat zostanie nagrodzony pakietem książek: „Moc Działania” Adama Przemyka oraz „4 Pustynie” Daniela Lewczuka (każdy pakiet o wartości 100,00 zł).
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 29 lutego 2024 roku podczas Webinaru nt. Wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie, który rozpocznie się o godz. 20:00.
 2. Decyzja Jury o wyłonieniu Laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 3. W przypadku uzasadnionych podejrzeń Jury w zakresie pozyskiwania przez Uczestnika zapisów w sposób nieuczciwy (na przykład pozyskiwanie sztucznych zapisów na nieistniejące adresy e-mail), Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika z udziału w Konkursie i odebrać mu prawo do otrzymania Nagrody.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną, jak i nie przysługuje mu prawo żądania równowartości Nagrody w innej postaci.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nagród.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, bądź za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikowi odbiór Nagrody.
 7. W razie nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników, przysługująca mu Nagroda może zostać uznana jak i nieprzyznana, a Uczestnik nie ma prawa żądania innej Nagrody ani ekwiwalentu pieniężnego od Organizatora.

 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest spółka Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8943127669, REGON: 369809017, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725073. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail, tj.: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z niniejszym Konkursem i jedynie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia, w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Niewskazanie danych może skutkować brakiem możliwości dostarczenia ewentualnej nagrody.
 6. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 7. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności ewentualnym Partnerom Konkursu, pracownikom Administratora.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Reklamacje i zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia Konkursu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania lub przebiegu Konkursu,

Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania nagród – na adres e-mail Organizatora: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie podlega rozpoznaniu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą e-mail lub na piśmie – w zależności od wskazanego przez siebie wyboru dostarczenia odpowiedzi na reklamacje. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje niespełniające zasad określonych w ust 4-6 § 3 nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Spory związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, jak i niniejszego Regulaminu w trakcie jego trwania (w dozwolonym przez przepisy prawa zakresie). Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

Czy macie Państwo pomysł jak nazwać konkurs? Skoro konkurs ma opierać się na polecaniu Webinaru, to proponuje taki zapis.